top of page
ค้นหา

SEC การแข่งขันภาษาอังกฤษระดับภาคใต้

อัปเดตเมื่อ 14 มิ.ย. 2561
SEC – Southern English Contest เป็นการแข่งขันทักษะภาษาอังกฤษระดับภาคใต้ เพื่อประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาในสาขาวิชาภาษาอังกฤษตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน ก่อนการสอบจริงในสนามสอบคัดเลือกของโรงเรียนหรือมหาวิทยาลัยต่าง ๆ ในภาคใต้เพื่อเลื่อนชั้นในระดับการศึกษาที่สูงขึ้นต่อไป และเพื่อสร้างโอกาสให้เยาวชนได้พัฒนา และแสดงศักยภาพอย่างเต็มที่บนเวทีการแข่งขันระดับภูมิภาค ซึ่งโครงการนี้มีรายละเอียดการสอบแข่งขันแยกเป็นช่วงชั้น ดังนี้


📷 ระดับประถมศึกษาตอนต้น ช่วงชั้นที่ 1 ( ป .1 – ป .3)

📷 ระดับประถมศึกษาตอนปลาย ช่วงชั้นที่ 2 ( ป .4 – ป .6)

📷 ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ช่วงชั้นที่ 3 ( ม .1 – ม .3)

📷 ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ช่วงชั้นที่ 4 ( ม .4 – ม .6)


คุณสมบัติของผู้สมัคร

1. ผู้สมัครเข้าร่วมการแข่งขันจะต้องเป็นนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1–6 และมัธยมศึกษาปีที่ 1–6 ในโรงเรียนสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา / มัธยมศึกษาทุกสังกัดในภาคใต้

2. ผู้สมัครแข่งขันต้องมีสัญชาติไทย เชื้อชาติไทย เท่านั้น

3. ต้องไม่เป็นนักเรียนที่เรียนในหลักสูตรนานาชาติ (International School)


จุดเด่นของการทดสอบ

จัดสอบโดยแยกเป็น 4 ประเภท แบบปรนัยตอบตัวเลือก คือ ประถมศึกษาปีที่ 1–3 ประถมศึกษาปีที่ 4–6 มัธยมศึกษาปีที่ 1–3 และมัธยมศึกษาปีที่ 4–6 เพื่อเปิดโอกาสให้นักเรียนในแต่ละช่วงชั้น เข้าร่วมการสอบได้อย่างทั่วถึง และสามารถนำผลสอบไปใช้กำหนดขีดความสามารถตัวเองและเป็นแนวทางการศึกษาต่อได้อย่างเหมาะสม ซึ่งจะทำให้นักเรียนได้รับประโยชน์อย่างเต็มที่


ข้อสอบและการประเมินผลที่ได้มาตรฐาน หัวใจของการสอบ ก็คือ ข้อสอบและการประเมินผล ดังนั้น โครงการสอบแข่งขันที่ทางศูนย์สอบ SAC จัดทำขึ้น จึงให้ความสำคัญเป็นพิเศษกับการจัดทำข้อสอบให้ได้มาตรฐาน โดยทางศูนย์ได้รับความอนุเคราะห์จากผู้เชี่ยวชาญด้านภาษาอังกฤษจากสถาบันภาษาของมหาวิทยาลัยชั้นนำของประเทศ มาออกข้อสอบในการสอบแข่งขัน และข้อสอบภาษาอังกฤษที่จัดทำขึ้นเพื่อใช้ในการสอบนั้น จะยึดหลักเกณฑ์ดังนี้

📷 ครอบคลุมเนื้อหาในหลักสูตรการศึกษาใหม่ของกระทรวงศึกษาธิการในแต่ละระดับช่วงชั้น

📷 สัดส่วนของเรื่องที่ออก และแนวการตั้งโจทย์ ในระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาถือเอาข้อสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อของโรงเรียนและมหาวิทยาลัยชั้นนำแต่ละแห่งของประเทศเป็นเกณฑ์


การรับสมัคร

โดยรับสมัครตั้งแต่วันนี้ – วันอาทิตย์ที่ 16 เดือนกันยายน พ.ศ. 2561 ผู้สมัครที่มีคุณสมบัติตามข้อ 5 สามารถสมัครผ่านช่องทางดังนี้


📷 สมัครสอบออนไลน์ทางเว็บไซต์ ให้เข้าไปกรอกข้อมูลผู้สมัครที่ www.saccentre.com พร้อมทั้งแนบหลักฐานการชำระเงินค่าสมัครสอบ 300 บาท มาด้วย

📷 ช่องทางที่2 สมัครสอบทาง Email Address โดยดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ www.saccentre.com กรอกข้อมูลในใบสมัครพร้อมแนบหลักฐานชำระเงินค่าสมัครส่งมาที่: saccentre@hotmail.com

📷 ช่องทางที่3 สมัครสอบทางไลน์ โดยดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ www.saccentre.com กรอกข้อมูลผู้สมัครพร้อมแนบหลักฐานชำระเงินค่าสมัคร ถ่ายรูปคู่กับใบสมัครส่งมาที่ ID Line: sac_centre และ saccentre1


การโอนเงินค่าสมัคร เข้าบัญชีออมทรัพย์

📷 ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์            

ชื่อบัญชี ประจักษ์ แซ่อึ่ง เลขที่บัญชี 565-4-24481-0

📷 ธนาคารกรุงไทย สาขาเซ็นทรัล เฟสติวัล หาดใหญ่            

ชื่อบัญชี ประจักษ์ แซ่อึ่ง เลขที่บัญชี 986-8-00413-6

หมายเหตุ : ในกรณีที่สมัครเป็นกลุ่มสามารถโอนค่าสมัครรวมกันได้ โดยต้องแนบรายชื่อผู้สมัครให้ครบถ้วน

            ทั้งนี้ การสมัครสอบจะมีผลสมบูรณ์ เมื่อชำระค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบเรียบร้อยภายในระยะเวลาที่กำหนด

ค่าธรรมเนียมการสมัครสอบจะไม่จ่ายคืนให้ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น เว้นแต่มีการยกเลิกการสอบครั้งนั้น


การสอบ

คณะกรรมการดำเนินการจัดสอบของศูนย์สอบจะจัดส่งข้อสอบถึงอาจารย์ผู้ประสานงาน ณ โรงเรียนที่เป็นสนามสอบภายในวันพฤหัสบดีที่ 1 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2561  รายละเอียดเพิ่มเติมมีดังนี้

📷 กระดาษคำตอบจะเป็นระบบตรวจด้วยคอมพิวเตอร์

📷 ให้ใช้ดินสอดำ 2B ขึ้นไป และยางลบชนิดอ่อน

📷ข้อสอบเป็นแบบปรนัยตอบตัวเลือกล้วน


วัน – เวลาสอบ

กำหนดให้มีการสอบแข่งขันในวันอาทิตย์ที่ 4 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2561 ตามกำหนดเวลาดังนี้

ประถมศึกษาปีที่ 1 – 3 , ประถมศึกษาปีที่ 4 – 6 , มัธยมศึกษาปีที่ 1–3 และ มัธยมศึกษาปีที่ 4-6

วันสอบ อาทิตย์ที่ 4 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561

เวลาสอบ 10.00 – 12.00 น.

วิชาที่สอบ ภาษาอังกฤษ


หมายเหตุ : ให้ทางอาจารย์ผู้ประสานงานของโรงเรียนที่เป็นสนามสอบส่งกระดาษคำตอบกลับมายังบริษัทโดย ภายในวันพุธที่ 7 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2561


การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบแข่งขัน SEC

แซค ศูนย์สอบวิชาการ จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบ เลขประจำตัวสอบและเลขที่นั่งสอบของแต่ละสนามสอบ ทาง www.saccentre.com ภายในวันที่ 22 เดือนตุลาคม พ.ศ. 2561  และขอให้นักเรียนนำบัตรประจำตัวประชาชนมายื่นแสดงตนเข้าห้องสอบในวันสอบแข่งขัน


การเข้าสอบ ผู้สมัครเข้าสอบต้องเตรียมตัวพร้อมเข้าห้องสอบก่อนเวลาสอบ 15 นาที และนำบัตรประจำตัวประชาชน มาแสดงตนในการเข้าสอบ ณ สนามสอบที่นักเรียนได้เลือกไว้ ทั้งนี้ผู้ที่ไม่มีหลักฐานบัตรประชาชนตัวจริงมาในวันสอบ จะไม่อนุญาตให้เข้าสอบ


การประกาศผลคะแนนสอบ

แซค ศูนย์สอบวิชาการ จะประกาศผลคะแนนสอบ SEC ภายในวันอาทิตย์ที่ 16 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2561 ผ่านทางเว็บไซต์ www. saccentre.com


รางวัล

รางวัลมอบแยกแต่ละช่วงชั้น โดยกำหนดดังนี้

ผู้ทำคะแนนสูงสุด (แยกแต่ละช่วงชั้น)

อันดับที่ 1 ทุนการศึกษา 7,000 บาท พร้อมเกียรติบัตรและ โล่เกียรติยศ ท่านอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ

อันดับที่ 2 ทุนการศึกษา 5,000 บาท พร้อมเกียรติบัตรและ โล่เกียรติยศ ท่านอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ

อันดับที่ 3 ทุนการศึกษา 3,000 บาท พร้อมเกียรติบัตรและ โล่เกียรติยศ ท่านอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ

รางวัลชมเชย อันดับที่ 7 – 10 ทุนการศึกษา 500 บาท พร้อมเกียรติบัตร


ผู้ทำคะแนนได้เกินเกณฑ์ประเมินมาตรฐาน (ร้อยละ 50 ขึ้นไป) จะได้รับใบประกาศเกียรติคุณ ดังนี้

เกียรติบัตรเหรียญทอง ทำคะแนนได้ร้อยละ 75 ขึ้นไป

เกียรติบัตรเหรียญเงิน ทำคะแนนได้ร้อยละ 65 ถึงร้อยละ 74

เกียรติบัตรเหรียญทองแดง ทำคะแนนได้ร้อยละ 50 ถึงร้อยละ 64


การมอบรางวัล

1. ผู้ได้รับเกียรติบัตรสามารถดาวน์โหลดได้ทาง www.saccentre.com ในวันวันศุกร์ที่ 30 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2561

2 . สำหรับทุนการศึกษาทุกรางวัลจะโอนให้นักเรียนโดยตรงผ่านทางเลขที่บัญชีของผู้ได้รางวัล ภายในวันศุกร์ที่ 30 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2561

3 . โล่เกียรติยศและเกียรติบัติสำหรับผู้ที่ได้คะแนนสูงสุดอันดับที่ 1-3 ในแต่ละช่วงชั้น จะส่งมอบให้ที่โรงเรียนที่นักเรียนสังกัดอยู่หรือนัดมอบ ณ สถานที่ที่ทางบริษัทฯจัดไว้ ภายในเดือนมกราคม พ.ศ. 2561

 


ดู 2,957 ครั้ง0 ความคิดเห็น

โพสต์ล่าสุด

ดูทั้งหมด

Comments


bottom of page