top of page
ค้นหา
  • รูปภาพนักเขียนT.Oil

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านลานไทร ทุ่งขมิ้น

ทีมงาน THE BUDDY ร่วมกับน้องๆ อนุบาล 3 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านลานไทร มีการพูดคุยกันอย่างสนุกสนานกับน้องๆ สอนให้น้องๆรู้จักอวัยวะของฉันโดยผ่านบทเพลงและการเล่นเกมส์ โดยมีบัตรคำศัพท์และบัตรคำอย่างละ 8 คำ สอนเรื่องอวัยวะและเปิดเพลงอย่างน้อย 2รอบ เพื่อให้นักเรียนฟังและจำได้

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียนรู้จักอวัยวะต่างๆและสามารถนำบัตรภาพไปติดไว้ตามส่วนต่างๆของร่างกายตามเกมส์ที่กำหนดไว้ได้ และให้นักเรียนยังได้รับความพร้อมทั้ง 4 ด้าน นั่นคืือด้านร่างกาย สังคม อารมณ์และจิตใจ

ทักษะที่ได้ 1. ทักษะการฟัง

2. ทักษะการสังเกตุ

3. ทักษะการจำ

ทีมงาน THE BUDDY ร่วมกับน้องๆอนุบาล 3 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านลานไทร มีการสทนทนากันอย่างสนุกสนานกับน้องๆ สอนให้น้องๆรู้จักอวัยวะของฉํนโดยผ่านบทเพลงและการเล่นเกมส์ โดยมีบัตรคำศัพท์และบัตรภาพอย่างละ 8 คำ สอนเรื่องอวัยวะและเปิดเพลงอย่างน้อย 2 รอบ ให้นักเรียนฟังและจำได้ก่อนเล่นเกมส์ มีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียนรู้จักอวัยวะต่างๆ และสามารถนำบัตรภาพไปแปะไว้ตามส่วนต่างๆของร่างกายตามรูปภาพที่กำหนดไว้ได้ และให้นักเรียนได้รับความพร้อมทั้ง 4 ด้าน นั่นคืิอ ด้านร่างกาย สังคม อารมณ์และจิตใจ  ทักษะที่น้องๆได้รับ คือ 1. ทักษะการฟัง 2. ทักษะการสังเกตุ 3. ทักษะการจำ

ดู 27 ครั้ง0 ความคิดเห็น

Comments


bottom of page