top of page

Phet

นายจตุรวิทย์ เผื่อนนาค ( ครูเพชร) สอนวิชาวิทยาศาสตร์ และ คณิตศาสตร์
ครับ
- ประวัติการศึกษา
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วุฒิการศึกษา วท.บ.ฟิสิกส์
- ปัจจุบัน
กำลังศึกษาปริญญาโท สาขานิติวิทยาศาสตร์ ภาควิชาวิทยาศาสตร์ประยุกต์
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
- ผลงาน
เป็นอาจารย์สอนวิชาวิทยาศาสตร์ และ คณิตศาสตร์ สถาบันกวดวิชาต่างๆ
 คติ...... อย่าคิดว่าทำไม่ได้ ถ้ายังไม่ลงมื

นายจตุรวิทย์

เผื่อนนาค

Science and Math Teacher

bottom of page